Regulamin Konferencji pt.: „KnowHealth CyberSec”

Władysławowo, 18 maja 2023 r.

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Konferencja „KnowHealth CyberSec” („Konferencja”), odbędzie się 18 maja 2023 r. we Władysławowie, w Hotelu Gwiazda Morza Resort&Spa.
 2. Organizatorem Konferencji jest FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000719384, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 369508965, NIP: 8943125802, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł („Organizator”).
 3. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi, w tym osoby pracujące w podmiotach sektora zdrowia na stanowiskach związanych z informatyzacją tych podmiotów, przedstawiciele sponsorów oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji („Uczestnicy”).
 4. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji.
 5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.knowhealth.pl („Serwis Internetowy”).
 6. Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora w Serwisie Internetowym.
 7. Program Konferencji dostępny jest w Serwisie Internetowym.

§2.

Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

 1. W celu wzięcia udziału w Konferencji Uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto Organizatora, wskazane w Serwisie Internetowym.
 2. Liczba uczestników Konferencji jest ograniczona. O możliwości udziału w Konferencji decyduje kolejność dokonania rejestracji.
 3. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:
 4. Dokonanie rejestracji na Konferencję poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres e-mail Organizatora: konferencja@flowbergit.pl. Rejestracja na Konferencję wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 5. uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora;
 6. otrzymanie od Organizatora elektronicznego potwierdzenia rejestracji na Konferencję, wysłanego na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas procesu rejestracji on-line. Na podstawie tego potwierdzenia możliwy będzie wstęp na Konferencję.
 7. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora w Serwisie Internetowym. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa za zgodą Organizatora, w miarę dostępności miejsc.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 9. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników. Rejestracja na Konferencję przez Uczestnika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 10. Zakazana jest odsprzedaż elektronicznych potwierdzeń rejestracji na Konferencję. Elektroniczne potwierdzenie rejestracji upoważniające do wejścia na Konferencję musi być uzyskane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Elektroniczne potwierdzenia rejestracji nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu mogą być unieważnione przez Organizatora.

§3.

Formy uczestnictwa, opłaty

 1. Istnieją dwie formy uczestnictwa w Konferencji: nieodpłatny i odpłatny.
 2. Udział nieodpłatny przysługuje przedstawicielom podmiotów z sektora zdrowia, w tym osobom odpowiedzialnym za informatyzację tych podmiotów.
 3. Odpłatny udział w Konferencji mogą wziąć inne osoby niż wymienione w §3 ust. 2. W przypadku odpłatnego udziału w Konferencji, Uczestnicy zobowiązani są uiścić opłatę za uczestnictwo w Konferencji, uzgodnioną z Organizatorem.
 4. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji będzie uzgadniana indywidualnie z podmiotami, o których mowa w §3 ust. 3 z Organizatorem.
 5. Zarówno w przypadku udziału nieodpłatnego w Konferencji jak i udziału odpłatnego w Konferencji, Organizator Konferencji zapewnia Uczestnikom nocleg, pakiet materiałów konferencyjnych i udział w uroczystej kolacji w dniu 18 maja 2023 r.
 6. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora do dnia 18 kwietnia 2023 r.
 7. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia Organizatora do anulowania rejestracji na Konferencję, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 8. Organizator, na żądanie Uczestnika, wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanej wpłaty.

§4.

Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 7 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej na adres: konferencja@flowbergit.pl.
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.

§5.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: konferencja@flowbergit.pl.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Osoba składająca reklamację powinna podać swoje dane kontaktowe oraz opis przyczyny będącej podstawą reklamacji. Reklamacje nie spełniające tych wymogów nie będą rozpatrywane.
 4. Organizator rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni i udziela odpowiedzi na adres email podany w zgłoszeniu reklamacji.

§6.

Zmiany i odwołanie Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy, terminu i miejsca Konferencji, wskazanych w Regulaminie, do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji, opublikowanym w Serwisie Internetowym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji.
 4. Wszystkie ewentualne zmiany i aktualizacje dotyczące Konferencji zostaną opublikowane w Serwisie Internetowym.
 5. W sytuacji określonej w ust. 3, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym za pośrednictwem Serwisu Internetowego, a także możliwie jak najszybciej poszczególnych Uczestników za pomocą wiadomości email.
 6. W przypadku odwołania Konferencji przez Organizatora, Organizator dokona zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy, w możliwie najkrótszym terminie, ale nie później niż 30 dni od dnia podania przez Uczestnika rachunku bankowego na jaki ma zostać dokonany zwrot.

§7.

Zasady porządkowe podczas Konferencji

 1. W trakcie udziału w Konferencji Uczestnik jest zobowiązany do:
  1. stosowania się do poleceń porządkowych personelu Organizatora;
  1. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w miejscu, gdzie odbywa się Konferencja;
  1. przestrzegania zakazu wnoszenia na teren Konferencji alkoholu;
  1. palenia tytoniu wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i stosownie oznakowanych;
  1. przestrzegania zakazu uczestnictwa w Konferencji pod wpływem środków lub leków odurzających;
  1. niezakłócania przebiegu Konferencji i nieutrudniania innym Uczestnikom udziału w tej Konferencji;
  1. przestrzegania zakazu utrwalania w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami zapisu treści Konferencji, za wyjątkiem sytuacji, gdy Uczestnik otrzymał zgodę na utrwalanie przebiegu Konferencji;
  1. noszenia w widocznym miejscu identyfikatora w trakcie trwania Konferencji.
 2. Uczestnik, który zakłóca przebieg Konferencji, utrudnia lub uniemożliwia udział w Konferencji innym Uczestnikom lub którego zachowanie zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu, może zostać wyproszony z terenu Konferencji, a także, w razie zaistnienia przesłanek prawem przewidzianych, przekazany odpowiednim służbom.
 3. Każdy Uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić pracowników Organizatora o sytuacjach mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia innych Uczestników.

§8.

Odpowiedzialność za szkody

 1. Uczestnicy konferencji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone przez siebie szkody.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie lub z winy poszkodowanego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez dozoru właściciela na terenie organizowanego wydarzenia.

§9.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować jej przebieg dla celów dokumentacji, promocji i reklamy Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem nieodpłatnej, nieograniczonej ilościowo, czasowo ani terytorialnie, zgody na nieodpłatne wykorzystanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Konferencji bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Konferencji. Powyższa zgoda jest jednoznaczna z tym, że fotografie i nagrania wykonane podczas Konferencji mogą być umieszczone w Internecie, w tym przede wszystkim na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.knowhealth.pl oraz serwisach otwartych, zamkniętych i na portalach społecznościowych Facebook, Instagram itp.
 3. W przypadku, jeśli Uczestnik Konferencji nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku, poinformuje o tym Organizatora drogą elektroniczną na adres konferencja@flowbergit.pl.

§ 10.

Prawa autorskie

 1. Uczestnik uzyskuje prawo dostępu do treści Konferencji wyłącznie przez okres trwania wydarzenia. Treści te stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) i przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku Uczestnika.
 2. Zakazane jest nagrywanie Konferencji przez Uczestnika bez uprzedniej, pisemnej lub przesłanej drogą elektroniczną, zgody Organizatora.
 3. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do: treści Konferencji, nazw produktów Organizatora, Serwisu Internetowego oraz zawartej w nim treści, w tym wszelkich treści dotyczących Konferencji należą do Organizatora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Konferencji.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i prawo do wykreślenia udostępnionych danych osobowych. Oświadczenie w tym zakresie powinno zostać przesłane pisemnie na adres Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest FLOWBERG IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha 3, 50-086 Wrocław, KRS 0000719384, REGON: 369508965, NIP: 8943125802.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania Umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Organizatora będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: posprzedażowej obsługi Uczestników (np. obsługi reklamacji) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Organizatorowi, wypełnienia innych obowiązków prawnych Organizatora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 6. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych FLOWBERG IT sp. z o.o. na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub upływu okresu którego zgoda dotyczyła. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Organizatora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania Umowy. Dane osobowe (kontaktowe) Uczestników, mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem przy organizacji Konferencji.
 7. W zakresie ochrony danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Organizator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  1. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Organizatora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  1. prawo żądania od Organizatora usunięcia danych,
  1. prawo żądania od Organizatora ograniczenia przetwarzania danych,
  1. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Organizatorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  1. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  1. prawo do uzyskania interwencji człowieka (np. pracownika) ze strony Organizatora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
 8. Uprawnienia wymienione w pkt a)-f) i pkt h)-i) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Organizatorem.

§ 12.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest udostępniony w Serwisie Internetowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. O treści zmian Regulaminu Organizator informuje w Serwisie Internetowym. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego przez Uczestnika podczas rejestracji na Konferencję celem powiadamiania Uczestników Konferencji m.in. o zmianach programu Konferencji oraz wysyłania zaproszeń na kolejne edycje Konferencji.
 4. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2023 r.